About Me

شکار لحظه ای بودم درین غوغای خاموشی

امروز در طبیعت: با گام های کوتاه و بلند از روی تپه های خاکی به مبدا آمدم. پرندگان،آب و باد روان،آسمان،ابر آسمان،آفتاب باران،خاکهای دوان گرداگرد باد،زمین فرش شده از برگ خزان،صدای فرش از کفشهای من،درختان چنگین و پشمین شانزده آبان همه با هم آهنگ زندگی را مینواختند اما افسوس که من هماهنگ نبودم و در مبدا بودم.

Things I Can Do

Studying,Mountain climbing,Reading and Loving in poems,Music and ...